می روم !

        "انتظار" خنجر عقل را تیز کرد

       آن قدر که توانستم ریسمان "احساس" را با آن ببرم

       و بالن وجودم رها شد

       اوج گرفت

       پرواز زیباست

       حتی بدون تو

       که تو شوق پریدن با من نداشتی!

       پرواز زیباست

       "اما در چشم آنان که مفهوم پرواز را نمی فهمند

       هرچه بیشتر اوج بگیری، کوچک تر می شوی!"

 

/ 0 نظر / 7 بازدید