درستکارترین مردم جهان،

بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند،


حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند.

/ 0 نظر / 37 بازدید