# دل_نوشته

دلم خدا میخواهد

دلم کـــــــــــمی خدا میخواد…کمی سکـــــــــــوت…کمی دل بریدن میخواد…کمی اشک…کمی بهت…کمی آغوش آسمانیکمی دور شدن از این آدمها…!کمی رسیدن به خدا…
/ 0 نظر / 28 بازدید

دروغ ...

   دروغ رو هــمــه مــیــگـــن امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــاد کــه هــمــراه بــا شــنــیـــدنِ دروغ خــر هـــم فـــرض بــشـــی
/ 0 نظر / 18 بازدید
                      انگار پیرمردی در انتظار پایان زندگی‌ است و نقش ده‌ها سال زندگی‌ پر درد و فقر و نداری را بر پیشانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

آفتاب لب بوم ...

عادت کرده‌ام؛ به روح مچاله، نگاه بی‌خانه‌، چشمان بی‌ چاره... و «تو»‌ گفتن‌های بی‌اشاره‌...   دیگر سایه سرم تیر می‌کشد؛ از بیخ گوشم، میخک گلویم، تیغ غروب آفتابِ... «نگاهت»؛ (شاید...!)   ای‌کاش کسی می‌فهمید؛ «من» آفتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 52 بازدید