پدرم

اگر خداونـد یک آرزوی انسان را برآورده میکرد ٬ من بیگمان ٬ دیدن تـو را آرزو می کردم پدر ....

پدرم هر وقت میگفت "درست میشود"...تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...! ولی الان ...    

/ 2 نظر / 10 بازدید
آرام

چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟ چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟ اما افسوس که هیچ کس نبود ... همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ... آری با تو هستم ...! با تویی که از کنارم گذشتی... و حتی یک بار هم نپرسیدی، چرا چشمهایم همیشه بارانی است...!