آنگاه که ...

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
آرام

گاه دلتنگ میشوم دلتنگتر از همه دلتنگها گوشه ای مینشینم و میشمارم حسرتها را و محاکمه میکنم وجدانم را من کدام قلب را شکستم و کدام احساس را له کردم و کدام خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم که اینچنین دلتنگم