سخن

هر لحظه حرفی در ما زاده می شود.

هر لحظه دردی سربر می دارد

وهر لحظه نیازی

از اعماق مجهول روح پنهان ورنجور ما جوش می کند.

این ها بر سینه می ریزند وراه فراری نمی یابند .

مگر این قفس کوچک استخوانی ،

گنجایشش چه اندازه است؟

/ 0 نظر / 6 بازدید