آموزهایی از مایکل شوماخر...

تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند
DECIDE while others are delaying

خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند

PREPARE while others are daydreaming

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند

BEGIN while others are procrastinating

  کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردن هستند

WORK while others are wishing

  صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردن هستند

SAVE while others are wasting

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردن هستند

LISTEN while others are talking

  لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند

SMILE while others are frowning

  پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردن هستند

PERSIST while others are quitting

/ 0 نظر / 8 بازدید