تو کجایی سهراب !؟

تو کجایی سهراب !

آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دلکردند

 وای سهراب کجایی آخر ؟ زخم ها بر دل عاشق کردند خون به چشمان شقایق کردند ؟

 تو کجایی سهراب ؟ که همین نزدیکی عشق را دار زدند همه جا سایه دیوار زدند

 ای سهرابکجایی که ببینی حالا دل خوش مثقالیست دل خوش سیری چند

صبر کن سهراب قایقت جادارد؟؟؟

 

/ 0 نظر / 6 بازدید