باید اهسته نوشت"

با دل خسته نوشت

     بالب بسته نوشت

     گرم وبر رنگ نوشت

          روی هر سنگ نوشت

          تا بدانند همه

              که اگر عشق نباشد دل نیست... 

/ 0 نظر / 60 بازدید