نباید ...

 

 

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد !

نباید مست را در حال ِ مستــــــی . . . دست ِ قاضـــــــــی داد !

نباید بی تفاوت ! چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست خیــــــــــــــــس  باران داد !

کبوترها که جز پرواز  آزادی نمی خواهند !

نباید در حصار  میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . . به او تعلیم مانـــــــــــدن داد ! "

/ 0 نظر / 7 بازدید