احساس

چگونه می توان "احساس" را در ظرفی کوچک ریخت

       وقتی "ذهن" تنها به "کلمه" می اندیشد

       و "دل" از "روح کلام" فارغ است؟!

 

       اینک که با تو سخن می گویم

       نگاهت را به نگاهم بدوز

       تنها این گونه است که ژرفای سخنم را درک می کنی...

/ 0 نظر / 7 بازدید