تفکر

 تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن...! بنگر در این فاصله چه کردی...!؟ گرما بخشیدی...!؟ یا سوزاندی...!؟  "

/ 0 نظر / 9 بازدید