دنیا

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است نه به خاطر مردمان شرور،

 بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام

 نمیدهند ... انیشتین

/ 0 نظر / 6 بازدید