خدایا!

خدایـــــا بیــا پشت آن پنــجــره..

 

   که وا می شود رو به ســــــوی دلــــــــم!!

 

     بیـــا پــــرده ها را کنـــاری بزن...

 

        که نــــــورت بتــابد به روی دلـــــــم!!!

 

         خدایـــا کمـــک کـــن :

 

    که پـــروانه ی شعر من جــــان بگیرد...

 

                کمی هم به فـــــکر دلـــــــم باش...

 

               مبـــادا بمیـــرد...!!!

 

    خــــدایــا دلــــــم را

 

     که هر شب نــفس می کشـــد در هوایـــــت...

 

    اگر چه شــــــکســــــته!!!

 

                       شبــــی می فرســــتم بــرایــت...!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید
آرام

من از اندیشه تنهای خویش قفسی ساخته ام دیواری به بلندای زمان توزمارابشکن تا که پرواز کند مرغ خیال دل من به فراسوی زمان به رواق دیوار تا که افسانه شود عشق به تنهایی خویش تو زمان را بشکن تا که پرواز کندمرغ خیال دل من