قاصدک

قاصدک
در دلم من همه کورند و کرند . . .

دست بردار از این در وطن خویش غریب
قاصدک تجربه های همه تلخ با دلم می گوید
که دروغی تو، دروغ
که فریبی تو، فریب !


قاصدک
هان ... ولی ... آخر ... ای وای
راستی آیا رفتی با باد . . .
با توام آی کجا رفتی،آی !

راستی آیا جایی خبری هست هنوز!
مانده خاکستر گرمی،جایی؟
در اجاقی ــ طمع شعله نمی بندم ــ خردک شرری هست هنوز ؟

قاصدک
ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گریند . . . .

/ 0 نظر / 31 بازدید