تقدیم به تو که ...

 

برایت آرزو می کنم دلت به پهنای آسمان آبی با صفا باشد و صادق 

به وسعت اقیانوسهای عالم لبریزازعشق یکتا پرستی باشد 

و مجنون کسی که آفریدهستی را به وسعت عشق.

آرزو می کنم همچو باران رحمت باشی و عطوفت،بر دلهای خسته وناامید.

دلم برایت آرزو می کند که همیشه لبخند بر لبانت بنشیند و

دوستانت افزون و دشمنانت سرشکسته گردند و خجل.

ارزو می کنم که دلت همواره آسمانی باشد و آرزوهایت همیشه سبز.

غصه هایت کم و شادیهایت روز افزون.

آرزو می کنم که اگر پاییز هم آمد ؛از برای تو باشد فصل ریختن غم  

و اندوهت نه غیر.

یا که زمستان که رسید از ره ؛خانه ی دلت گرم باشداز عشق یار.

باز هم بهارمی آید

از پس یک زمستان دگر.

باز هم آرزو می کنم برای تو،

تا که باشی همیشه سبز 

/ 1 نظر / 9 بازدید