امواج زندگی رابپذیر حتی اگرگاهی تورا به عمق دریاببرند
 آن ماهی را که همیشه آسوده برروی آب می بینی مرده است